• EDOTÁCIE
  • Dotačné programy
  • IROP-PO9-SC91-2023-108 - Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
Splníme Vám viac ako len 3 želania

IROP-PO9-SC91-2023-108 - Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine


Späť na katalóg dotácií
Príjem úplných žiadostí od 14. 03. 2023
Poznámka Uzávierka 1. hodnotiaceho kola: 17.04.2023
Uzávierka 2. hodnotiaceho kola: 17.05.2023
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v mesačnom intervale.

Operačné programy

  • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

Obce a mestá, ktoré sú uvedené v registri MV SR o ubytovaných utečencoch.

Územné obmedzenie

  • Žiadateľ je povinný realizovať projekt na území Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

  • Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.

Forma podpory

  • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

  • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

Maximálna a minimálna výška príspevku nie je výzvou stanovená.
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 126 916 400 EUR.

  • samospráva
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
min. max.
samospráva 0 100

Oprávnené výdavky

V rámci výzvy sa využije zjednodušené vykazovanie výdavkov vo výške 100 Eur/osoba/týždeň v súlade s článkom 68 c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013. Maximálny počet týždňov, počas ktorých obce poskytovali podporu utečencom a ktorý žiadatelia použijú pre výpočet výšky žiadaného nenávratného finančného príspevku je 26.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom