• EDOTÁCIE
 • Dotačné programy
 • Pripravovaná Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni
Splníme Vám viac ako len 3 želania

Pripravovaná Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni


Predbežné informácie k výzve Späť na katalóg dotácií
Vyhlásenie výzvy 2. kvartál 2020

Predmet podpory

Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

Operačné programy

 • Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnenosť žiadateľa

v sociálnych službách:

 • obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),
 • právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, mestom / mestskou časťou
 • samosprávny kraj,
 • právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
 • iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia.

Územné obmedzenie

Celé územie Slovenskej republiky.

Podporované (oprávnené) aktivity

 • d) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života;
 • f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.
Typ aktivity f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.

Maximálna kapacita zariadenia je 20 miest v jednom objekte.

Dĺžka realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.Základné obmedzenie je dané súčasným systémom riadenia fondov EU, kde lehota ukončenia projektov je stanovená na 30.6.2022

Forma podpory

 • nenávratný finančný príspevok (dotácia)

Podporované oblasti

 • Miestny rozvoj

Typ žiadateľa a výška podpory

 • NNO, cirkev
 • samospráva
 • príspevkové a rozpočtové organizácie
 • nezisková organizácia
Typ žiadateľa a výška podpory Miera podpory v %
NNO, cirkev 0 95
samospráva 0 95
príspevkové a rozpočtové organizácie 0 95
nezisková organizácia 0 95

V rámci výzvy je stanovená celoslovenská alokácia 43 mil. EUR. Výzvy na rozdiel od minulosti nebudú dvojkolové, t.j. nebude sa predkladať projektový zámer a následne ŽoNFP, ale iba samostatná ŽoNFP. Vzhľadom k tomu odporúčame začať čo najskôr s prípravou projektovej dokumentácie vzhľadom k tomu, že povinnou prílohou ŽoNFP je aj právoplatné stavebné povolenie.

Oprávnené výdavky

 • realizácia nových objektov zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa pri dodržaní maximálnej kapacity 20 miest v jednom objekte,
 • rekonštrukcia, modernizácia, realizácia prístavby, nadstavby alebo stavebné úpravy existujúcich objektov za účelom vytvorenia novej sociálnej služby, alebo zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby, pri dodržaní maximálnej kapacity 20 miest v jednom objekte.
 • stavebno-technické úpravy areálu zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vrátane detských ihrísk, sadové úpravy a zeleň, spevnené plochy,
 • ako doplnková aktivita: rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny, resp. povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena zdrojov tepla, vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov),
 • stavebný dozor,
 • odborný autorský dohľad,
 • nákup stavieb - nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou projektu,
 • prípravná a projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia)
 • nákup interiérového vybavenia zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
 • nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu
 • všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu),
 • mzdové výdavky bezprostredne súvisiace s prípravou a riadením projektu (nepriame výdavky)

Obmedzenia výdavkov (Benchmarky)

Minimálna výška príspevku: nie je stanovená. Maximálna výška príspevku: nie je stanovená.

Doplňujúce a špecifické informácie

Uvedené informácie vychádzajú z poslednej realizovanej výzvy v r. 2019, pripravovaná výzva sa môže v závislosti od rozhodnutia Riadiaceho orgánu v niektorých podrobnostiach resp. podmienkach mierne odlišovať.

Ostatné informácie

V rámci výzvy je stanovená celoslovenská alokácia 43 mil. EUR. Výzvy na rozdiel od minulosti nebudú dvojkolové, t.j. nebude sa predkladať projektový zámer a následne ŽoNFP, ale iba samostatná ŽoNFP. Vzhľadom k tomu odporúčame začať čo najskôr s prípravou projektovej dokumentácie vzhľadom k tomu, že povinnou prílohou ŽoNFP je aj právoplatné stavebné povolenie.

Staň sa členom GRANT klubu a neunikne ti žiadna dotačná príležitosť

Chcem sa stať členom